Metro PD: Close to You

Hiroshi Kirisawa | Kazusa Hanai | Yutaka Tennoji
Tadanobu Nomura | Shusuke Asano | Eiki Yachigusa
Katsuyuki Kyobashi | Ryohei Kimura | Masashi Himuro

Katsuyuki Kyobashi

Main Story
Sequel
Armed & Engaged
NYC Case Files
24 Hours and Counting

Ryohei Kimura

Main Story
Sequel
Armed & Engaged
NYC Case Files
24 Hours and Counting

Masashi Himuro

Main Story
Sequel
Armed & Engaged
NYC Case Files
24 Hours and Counting