Sakura Amidst Chaos

Oda Nobunaga | Uesugi Kenshin | Tokugawa Ieyasu
Sanada Yukimura | Date Masamune | Akechi Mitsuhide
Naoe Kanetsugu | Kirigakure Saizo | Ishida Mitsunari
Katakura Kojuro | Kato Kiyomasa | Takeda Shingen
Hattori Hanzo

Naoe Kanetsugu

Budding Hearts

Kirigakure Saizo

Budding Hearts

Ishida Mitsunari

Budding Hearts

Katakura Kojuro

Budding Hearts

Kato Kiyomasa

Budding Hearts

Takeda Shingen

Budding Hearts

Hattori Hanzo

Budding Hearts