Scandal in the Spotlight

Kyohei Rikudoh | Iori Enjo | Kota Igarashi
Nagito Aoshima | Takashi Ninagawa | Ryo Chibana
Ritsuto Ena | Fumito Ena

Kyohei Rikudoh

Main Story
Sequel
Love Rivals
Give Me Forever
Domestic Bliss

Iori Enjo

Main Story
Sequel
Love Rivals
Give Me Forever
Domestic Bliss

Kota Igarashi

Main Story
Sequel
Love Rivals
Give Me Forever
Domestic Bliss

Nagito Aoshima

Main Story
Sequel
Love Rivals
Give Me Forever

Takashi Ninagawa

Main Story
Sequel
Love Rivals
Give Me Forever
Domestic Bliss

Ryo Chibana

Main Story
Sequel

Ritsuto Ena

Love Rivals

Fumito Ena

Love Rivals