In Your Arms Tonight

Kippei Ebihara | Kiyoto Makimura | Shohei Aiba
Genji Higashiyama | Koichi Natsukawa | Ginnosuke Oguri
Soji Higashiyama | Ritsu Moriyama | Tsukasa Niregi

Kippei Ebihara

Main Story
Sequel
Wedding Vows

Kiyoto Makimura

Main Story
Sequel
Wedding Vows

Shohei Aiba

Main Story
Sequel
Wedding Vows

Genji Higashiyama

Main Story
Sequel
Wedding Vows

Koichi Natsukawa

Main Story
Sequel
Wedding Vows

Ginnosuke Oguri

Main Story
Sequel

Soji Higashiyama

Main Story
Sequel

Ritsu Moriyama

Main Story

Tsukasa Niregi

Main Story