Shinichi Kagari | Kiyonori Taishi | Rikiya Mononobe
Hidetaka SeraKenzo Yasukawa | Chiharu Utsumi

Shinichi Kagari

Main Story
Dormitory for ♡Adults
Rules of Love Unregulated

Kiyonori Taishi

Main Story
Dormitory for ♡Adults

Rikiya Mononobe

Main Story
Dormitory for ♡Adults
Rules of Love Unregulated

Hidetaka Sera

Main Story
Dormitory for ♡Adults
Rules of Love Unregulated

Kenzo Yasukawa

Main Story
Dormitory for ♡Adults
Rules of Love Unregulated

Chiharu Utsumi

Dormitory for ♡Adults
Rules of Love Unregulated