Haruki Tanemura | Ryuzo Hatta | Ichigo Sato
Takeshi Yuno | Rihito Hatsune | Johji Chakura
Koh Uraga | Reiji Uraga

Ryuzo Hatta

Main Story
Sequel
3 Years Later
Living with Him
10 Years Later

Ichigo Sato

Main Story
Sequel
3 Years Later
Living with Him
10 Years Later
The Wedding

Takeshi Yuno

Main Story
Sequel
3 Years Later
Living with Him
10 Years Later
The Wedding

Koh Uraga

Main Story
Sequel

Reiji Uraga

Main Story
Sequel